Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Tuesday, 12 May 2009

Handbook of Integral Equations

Title: Handbook of Integral Equations
Author: Andrei D. Polyanin & Alexander V. Manzhirov

Book Description: See on Amazon.
Download
Download this file