Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Wednesday, 6 May 2009

How To Teach Mathematics

Title: How To Teach Mathematics
Author: Steven G. Krantz
How To Teach Mathematics, Second Edition, by Steven G. Krantz. American Mathematical Society, 1999. Softcover, 307pp, $24.00. ISBN 0-8218-1398-6.

Download this file