Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Tuesday, 12 May 2009

The Mathematical Century: The 30 Greatest Problems of the Last 100 Years

Title: The Mathematical Century: The 30 Greatest Problems of the Last 100 Years

Author: Piergiorgio Odifreddi

Book Description: See on Amazon.
Download
Download this file