Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Wednesday, 6 May 2009

Secrets in Inequalities - Pham Kim Hung

Title: Secrets in Inequalities
Author: Pham Kim Hung
GIL Publishing House
ISBN 978-973-9417-88-4
Download
English version
Vietnamese version