Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 30 July 2009

An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities: Cauchy's Equation and Jensen's Inequality

Title: An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities: Cauchy's Equation and Jensen's Inequality
Author: Marek Kuczma
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file