Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 24 September 2009

Karamata Inequality and Applications (2)

Title: Karamata Inequality and Applications (2)
Author: Cao Van Nuoi
Book Description: See on vnmath.
Download
Download this file