Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 24 September 2009

Karamata, Muirhead, Schur Inequalities and Applications

Title: Karamata, Muirhead, Schur Inequalities and Applications
Author: Zoran Kadelburg, Duˇsan -Duki´c, Milivoje Luki´c and Ivan Mati´
Book Description: See on amazon and the Teaching of Mat. 2005.
Download
Download this file