Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 17 October 2009

Problem Solving Through Recreational Mathematics

Title: Problem Solving Through Recreational Mathematics
Author: Bonnie Averbach, Orin Chein
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file