Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Tuesday, 16 March 2010

Optimization and Statistic in MS Excel

Title: Optimization and Statistic in MS Excel
Author: Bui The Tam
Book Description: See on vnmath.
Download
Download this file