Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 22 May 2010

Quadratic Programming and Affine Variational Inequalities

Title: Quadratic Programming and Affine Variational Inequalities: A Qualitative Study
Author: N. D. Yen
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file