Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Tuesday, 25 May 2010

Variational relations in infinite dimension

Title: Variational relations in infinite dimension
Author: Dinh The Luc
Book Description: See on amazon.
Download