Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Sunday, 9 January 2011

Famous Geometry Theorems

Title: Famous Geometry Theorems
Author: Kin Y Li
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file